s::can UV-Vis spektometre

- poskytnú Vám merania koncentrácii v mnohých rozličných aplikáciách: od pitnej vody k vode odpadovej ,a rôznym druhom industriálnych tekutín.


1) pitná voda a ekologické monitorovanie

Kvalita nespracovanej a/alebo pitnej vody môže byť kontinuálne monitorovaná pomocou s::can analyzátorov. To umožňuje kontroľovať a/alebo regulovať procesy spracovania alebo zrealizovať poplašné systémy. Aby sa zabránilo ohrozeniu zdravia užívateľom pitnej ody, merané údaje musia byť neustále k dispozícii a bez oneskorenia (v “reálnom čase”)


2) priemyselné aplikácie (procesná a odpadová voda)

Monitorovanie chladiacich kvalapín/olejov, monitorovanie a riadenie ČOV v papierňach, Nápojového priemyslu, galvanická technika (monitorovanie odpadových vôd z priemyselnej továrne s rôznymi technologickými činidlami), monitorovanie odpadovej vody z mliekarní, meranie obsahu benzénu v podzemnej vode.


3) odpadová voda

Zloženie odpadovej vody v mnohých fázach procesu úpravy (prevzdušnenie, prítok, odpadová voda,...) môžu byť determinované pomocou s::can analyzátorov.


4) ochrana vody – alarmové systémy pri kontaminácii

Nový software - ana::larm – pre vodnú bezpečnosť a systémy ochrany, reagujú na akýkoľvek typ organickej kontaminácie, ktorá poskytuje absorpčný signál v UV rozsahu. S pomocou s::can softvéru je ochrana voči akémukoľvek “abnormálnemu“ zloženiu alebo znečisteniu vody v každom čase zaistená.
© [Maň] - Marianna Sameliaková